תקנון האתר ותנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר  "מוסדות "אור החיים"" –  לוח המודעות הדיגיטלי הגדול ביותר לציבור הדתי והחרדי.

אתר "מוסדות "אור החיים"" (להלן: "האתר") הינו אתר על רשת האינטרנט המנהל חנות וירטואלית לציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל. בעלי האתר הינם מוסדות "אור החיים" – ח"פ 58-002-886-8.

 

הלשון בתקנון זה רשומה בלשון זכר, אך מתייחסת לגברים ולנשים כאחד.

המכירות באתר מנוהלות על-ידי מוסדות "אור החיים" (להלן "העסק").

פעולה באתר הנה כל פעולת רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר.

כל המבצע פעולה, לקוח או רוכש (להלן "משתמש") באתר מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.

 

פרטים אישיים

א. בעת ביצוע הפעולה באתר יידרש המשתמש להכניס למערכת את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, שם חברה (באם ישנה), טלפון, יישוב, דואר אלקטרוני, ופרטי תשלום.

ב. הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לעסק.

ג. פרטי כרטיס האשראי של הרוכשים מועברים ומוצפנים אל חברת כרטיסי האשראי ואינם נשמרים לאחר ביצוע הסליקה.

ד. העסק ימנע ככל האפשר ממסירת פרטי המשתמש האישיים לצדדים שלישיים, אלא אם יהיה מחוייב לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם יעמוד בפני איום שינקטו כנגדו צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשה המשתמש באתר העסק. במקרה זה רשאי העסק למסור את פרטי המשתמש לצד הטוען כי נפגע ממנו או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.

ה. העסק רשאי להשתמש בפרטי המשתמש לצורך שיפור השירותים שהוא מציע לו באתר, וכן ליצירת קשר עמו והתאמת האתר לצרכיו והעדפותיו האישיות. העסק לא יעביר למפרסמים מידע שעלול לזהות את המשתמש באופן אישי, אלא אם יחפוץ בכך.

ו. כמו כן העסק רשאי להעביר את פרטי המשתמש במקרים הבאים:

  • העברת פרטי העסקה לחברת האשראי לצורך חיוב.

  • העברת פרטי המשתמש (שם, כתובת ומס' טלפון) לחברת השילוח לצורך ביצוע האספקה.

 

 

המוצרים והשירותים המוצעים

א. המוצרים או השירותים המוצעים באתר, מלווים בחלקם במפרט, וניתן לראות את תמונות המוצרים או השירותים ותיאור קצר ותמציתי של המוצר או השירות המוצע.

ב. פרטים נוספים לגבי המוצרים ו/או השירותים המוצעים, ניתן לקבל ע"י התקשרות טלפונית למספר 02-5000455.

ג. התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד. ייתכנו שינויים קלים בין התמונה למוצר בפועל.

 

תנאים נוספים

א. העסק לא יישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למוצרים ו/או לטיבם ו/או למועד אספקתם ו/או לאופן אספקתם.

ב. העסק לא יישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה של משתמש לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ממשתמש לרכוש מוצרים.

ג. העסק לא יישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי המשתמשים או כל גורם אחר שאינו בשליטתו המלאה.

ד. העסק שומר לעצמו את הזכות לסגור את האתר ולבטל את המכירה על פי שיקול דעתו, בין היתר באם יתברר לו שמתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.

ה. העסק שומר לעצמו את הזכות לשנות מחירים ללא כל הודעה מוקדמת.

ו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו, יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהי, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, ו/או אם בשל פעולת איבה, ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כוח עליון ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים, ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי מועד רכישת המוצר, רשאי העסק להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה.

ז. העסק שומר לעצמו את הזכות לדוור במייל (דואר אלקטרוני) מדי פעם בפעם במבצעים חדשים ו/או הודעות שונות, את הלקוחות המזמינים באתר.

 

מדיניות ביטול עסקה והחזרת מוצרים

א. כל משתמש מחויב לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו.

ב. לכל משתמש באתר הזכות לבטל את עסקת הרכישה בהתאם לתנאים הקבועים בחוק הגנת הצרכן התשע"א-2010 והתשמ"א-1981 (להלן:"החוק").

ג. כל משתמש שיבקש לבטל עסקה תוך 14 יום מיום קבלת האישור על הרכישה בכתב או קבלת המוצר בפועל, לפי המאוחר, ללא צורך בסיבה, ובתנאי שלא נעשה במוצר שימוש והוא לא נפגם והוא באריזתו המקורית.

ד. בקשת משתמש לביטול כאמור תעשה באמצעות הודעה לעסק בכתב (בדואר, או בדוא"ל) במסגרתה יפורטו מס' ההזמנה, שמו המלא של המשתמש.

ה. במקרה כזה על משתמש לשלוח את המוצר חזרה אל העסק על חשבונו וזאת בתוך 14 ימים מיום משלוח הודעת הביטול כאמור לעסק, ובצירוף החשבונית/הקבלה המקורית בגין העסקה.

ו. במקרה של ביטול כאמור לעיל ובכפוף לתנאים הקבועים בחוק ושאינו ביטול מחמת פגם או אי התאמה, יבצע העסק החזר כספי של חלק המחיר ששולם ע"י משתמש בפועל (או תבקש מחברת האשראי לבטל את החיוב ו/או לזכות את כרטיס האשראי), וזאת בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול בכתב כאמור לעיל, ואך ורק למשתמש עצמו ובניכוי דמי ביטול בגובה 5% מערך העסקה או 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם.

ז. אין באמור לעיל כדי לגרוע ו/או לפגוע בזכויות העסק על פי כל דין.

ח. למען הסר ספק, לא ניתן לבטל עסקה בה נמכרו "טובין פסידין" או טובין שיוצרו במיוחד עבור משתמש בעקבות העסקה או טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול שמשתמש פתח את אריזתם המקורית.

ט. בנוסף, לכל מקרה אחר בו נקבע בתקנון זה כי לעסק הזכות לבטל עסקת רכישה של משתמש באתר, מובהר ומוסכם בזאת כי העסק יהיה זכאי לבטל הזמנה ו/או שלא לקבל הצעת רכישה של משתמש, ו/או לבטל התקשרות כלשהי עם משתמש גם לאחר שנשלחה או נתקבלה אצל משתמש הודעה על אישור ההזמנה ו/או הרכישה ע"י משתמש, במקרים בהם ארעה טעות בתום לב בנתוני מוצר כלשהו באתר, לרבות במחירו ו/או בתיאורו ו/או במפרט הטכני שלו, ואשר על בסיסם – כולם או חלקם, נערכה ההזמנה ו/או נשלחה הודעת אישור הרכישה, וכן בכל מקרה של תקלה ו/או כוח עליון ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או עקב נסיבות שאין לעסק שליטה עליהן ואשר יעכבו ו/או ישבשו את פעילות האתר ו/או ההזמנה ו/או אספקת המוצר ו/או הליך תקין של רכישה על פי תנאי תקנון זה.

י. זכות הביטול כאמור תעמוד לעסק גם בכל מקרה בו הפר משתמש ו/או לא עמד בהתחייבויות מהתחייבויותיו ו/או במקרה בו מסר פרטים לא נכונים ו/או לא שלמים ו/או לא מלאים ו/או לא מדויקים כמו גם במקרה של העדר אישור העסקה ע"י חברת האשראי.

 

נגישות האתר לבעלי מוגבלויות

א. האתר נגיש לבעלי מוגבלויות כמתחייב על פי כל דין.

ב. הנגשת האתר נעשתה באמצעות תוסף אשר הוכן נוצר נערך והותקן באתר זה ע"י צד ג' (להלן:"תוסף הנגישות").

ג. תוסף הנגישות הינו באחריות צד ג' בלבד ולעסק אין ולא תהיה כל אחריות בכל הקשור בכך.

ד. ברצון כל משתמש לעשות שימוש באתר באמצעות תוסף הנגישות, עליו להשתמש בכפתור/לשונית הנגישות כמופיע באתר.

 

פתרון סכסוכים

כל סכסוך יידון לפי דיני מדינת ישראל ו/או ההלכה היהודית בלבד, בביהמ"ש או בבית דין רבני המוסמך בעיר ירושלים בלבד.

Add New Playlist