חזו”ע – שבת – בין השמשות וקבלת שבת – י

י. אם רוב הקהל בעיר קבלו עליהם שבת מבעוד יום בבית הכנסת, המיעוט נמשך אחריהם, אפילו לא היו המיעוט בבית הכנסת ואמרו בפירוש שאין ברצונם לקבל שבת, נמשכים בעל כרחם אחר הרוב. מרן בש”ע (סי’ רסג סעיף יב). ואם יש בעיר בתי כנסת רבים אין אחד מבתי הכנסת נמשך אחר בית כנסת אחר, אפילו שנמצא רוב בבית הכנסת האחר. אבל יחיד שמזמין מנין בביתו, אפילו הוא מנין קבוע, בטל אצל הרוב. [כנה”ג והאחרונים. ודלא כהרב מאורי אור חלק באר שבע (דף קב ע”א), שאוסר אע”פ שיש בתי כנסת רבים בעיר. וע”ע בשו”ת שרגא המאיר ח”ד (סי’ טל) אות א ד”ה מחצית השקל. ודו”ק]. ויחיד שמתפלל תמיד בבית הכנסת אחד, ובאותו בית כנסת קבלו עליהם שבת, אם רוב העיר עדיין לא קבלו שבת מותר בעשיית מלאכה (הגר”ז בש”ע סי’ רסג סעיף יט).