חזו”ע – שבת – בין השמשות וקבלת שבת – ט

ט. המנהג עתה כמו שכתב מרן בשלחן ערוך (סוף סימן רסא), שבאמירת מזמור שיר ליום השבת, מקבלים עליהם את השבת, ואסורים בכל מלאכות השבת.