חזו”ע – שבת – בין השמשות וקבלת שבת – ח

ח. מי שקיבל עליו שבת מבעוד יום, מותר לומר לישראל חבירו לעשות לו מלאכה.

וכן הדין במוצאי שבת, דמי שממשיך סעודה שלישית בשבת לאחר צאת הכוכבים, מותר לו לומר לחבירו ישראל שכבר התפלל והבדיל, לעשות לו מלאכה ולבשל לו דבר מאכל, ומותר לו ליהנות מאותה מלאכה. [הרמ”א (סוף סי’ רסג). וע”ע בברכי יוסף (שם סק”ג), ובשו”ת עמודי אש (סי’ ה אות כה דף מ ע”ב), ובשאר אחרונים שם].