חזו”ע – שבת – בין השמשות וקבלת שבת – ה

ה. מי שנאלץ לעשות שני שבותים נפרדים בבין השמשות של שבת, כגון נסיעה במכונית הנהוגה על ידי נכרי, ולצאת בה חוץ לתחום, כדי לחזור לביתו לשבת, מותר לו לעשות כן בבין השמשות.