חזו”ע – שבת – בין השמשות וקבלת שבת – ד

ד. לכתחלה צריך להניח עירוב חצרות מבעוד יום בערב שבת, ומכל מקום מי ששכח להניח ונזכר אחר שקיעת החמה, יניח העירוב ויברך עליו ויוצא בו ידי חובתו.