חזו”ע – שבת – בין השמשות וקבלת שבת – א

א. מצוה להוסיף מחול על הקודש, ותוספת זו אין לה שיעור, ודי אפילו בשתי דקות קודם שקיעת החמה.