חזון עובדיה – שבת – תפלת ערבית – י

י. מי שטעה בתפלתו בשבת והתחיל “אתה חונן” ולא שת לבו גם לזאת, לסיים ברכת החול, והתפלל אתה קדשת, וחתם בא”י מקדש השבת, אין צריך לחזור ולומר אתה חונן. (מחזיק ברכה, והאחרונים).