חזון עובדיה – שבת – ברכת מעין שבע – י

י. יום טוב שחל בשבת, מי שלא התפלל ערבית בליל שבת, אינו יוצא ידי חובת תפלה במה ששומע ברכה מעין שבע מפי השליח צבור, כיון שצריך להזכיר יום טוב בתפלתו, ובברכת מעין שבע אין הזכרת יום טוב, ולכן צריך להתפלל תפלת יום טוב ולהזכיר בה של שבת.