חזון עובדיה – שבת – ברכת מעין שבע – יב

יב. וכן מי שטעה בראש חודש בימות הגשמים, ושכח ולא שאל טל ומטר, והזכיר יעלה ויבא, וסיים תפלתו, וחזר להתפלל, ושאל טל ומטר כהלכה, אבל שכח לומר יעלה ויבא, חייב לחזור ולהתפלל פעם שלישית, בשאלת טל ומטר ובהזכרת יעלה ויבא, מפני שבכל תפלה ותפלה שהתפלל היה בה חסרון המצריך לחזור.