חזון עובדיה – שבת – ברכת מעין שבע – יא

יא. יום טוב שחל בשבת (חוץ מיום טוב של ליל פסח), שצריך השליח צבור לומר ברכה מעין שבע, ויחיד מן הקהל שכח להזכיר בתפלתו של שבת, אינו יכול לצאת ידי חובה במה ששומע מהשליח צבור ברכה מעין שבע, כי רבותינו תקנו להזכיר של יום טוב ושל שבת בתפלה אחת, ולא ניתן לחלקה לחצאין, ואפילו אם חזר והתפלל תפלת ערבית שלמה של שבת, ולא הזכיר בה של יום טוב, לא יצא ידי חובתו, שחובתו להתפלל תפלת יום טוב עם הזכרת שבת ביחד. וצריך שיחזור להתפלל תפלה שלישית, שיזכיר בה שבת ויום טוב כאחד.