חזון עובדיה – שבת – ברכת מעין שבע – ט

ט. מי שנאנס ולא התפלל מנחה בערב שבת, שעליו להתפלל ערבית שתים לתשלומי מנחה, לכתחלה יתפלל ערבית שתים תפלה שלימה לכל אחת, ובדיעבד אם שמע מהשליח צבור הברכה מעין שבע ונתכוון לצאת ידי חובת התשלומין, יצא. ויזהר היחיד שלא יאמר הברכה של מעין שבע בפיו, אלא ישמע מהשליח צבור בלבד, כי חז”ל לא תיקנוה ליחיד כלל, ואם יזכיר בפיו את הברכה בהזכרת שם שמים הויא ברכה לבטלה.