חזון עובדיה – שבת – ברכת מעין שבע – ח

ח. מי שהתפלל ערבית ליל שבת בימות הגשמים, ולא הזכיר בתפלתו משיב הרוח ומוריד הגשם, (והוא מהנוהגים שאין מזכירים “מוריד הטל” בימות הקיץ), שצריך לחזור ולהתפלל, אם שמע מפי השליח צבור ברכה מעין שבע, ונתכוון לצאת ידי חובת תפלה יצא.