חזון עובדיה – שבת – ברכת מעין שבע – ז

ז. מי שטעה בערבית ליל שבת והתפלל תפלה של חול, ולא הזכיר שבת, שדינו לחזור ולהתפלל תפלה של שבת, והקשיב ושמע מהשליח צבור ברכה מעין שבע מראשה ועד סופה, יצא. וגדולה מזו אפילו לא התפלל ערבית כלל, ושמע מהשליח צבור ברכה מעין שבע, יצא.