חזון עובדיה – שבת – ברכת מעין שבע – ו

ו. בעשרת ימי תשובה שהשליח צבור מברך ברכה מעין שבע בליל שבת, עליו לומר “המלך הקדוש שאין כמוהו”, במקום שאומר האל הקדוש שאין כמוהו, כמו בתפלה שאומרים “המלך הקדוש”. ואם טעה ואמר בברכה מעין שבע האל הקדוש שאין כמוהו, אם נזכר קודם שחתם את הברכה “בא”י מקדש השבת”, חוזר לומר המלך הקדוש, וממשיך את כל הברכה, ואם לא נזכר עד שחתם “בא”י מקדש השבת” אינו חוזר.