חזון עובדיה – שבת – ברכת מעין שבע – ה

ה. צבור המתפללים בבית חתנים או בבית אבלים, אין השליח צבור אומר ברכת מעין שבע, שלא נתקנה אלא בבית הכנסת שהיתה בשדה במקום סכנת המזיקים (מרן בשלחן ערוך סי’ רסח סעיף י). והוא הדין למתפללים דרך עראי בבית דירה, שאין להם לומר ברכה מעין שבע. ובעיר העתיקה בירושלים בין החומות נוהגים שם לומר ברכה מעין שבע אף בבית חתנים ואבלים, שלרוב קדושתה, נחשבת כקדושת בית הכנסת.