חזון עובדיה – שבת – ברכת מעין שבע – ד

ד. בליל פסח שחל בשבת אין אומרים ברכה מעין שבע, כי ליל “שמורים” הוא לה’, ואמרו חז”ל (פסחים קט:), לילה המשומר ובא מן המזיקים, לפיכך לא תקנו בו רבותינו “ברכה מעין שבע”. (רב נסים גאון וסיעתו, ראה בשו”ת יביע אומר ח”ב סי’ כה). ושליח צבור האומרה יחוש לעצמו מאיסור ברכה לבטלה, ואין לענות אחריו אמן.